Informativní povinnost a licenční ujednání mezi uživatelem služby EKONOM online a společností ELISOFT s.r.o.

V souladu s nařízením EU 2016/679 GDPR - General Data Protection Regulation“ (v překladu „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstupuje v platnost 25.5.2018.

Údaje, které nám poskytnete jako uživatel našeho serveru, produktů a služeb tj. společnost ELISOFT, s.r.o., se sídlem Zlín - Kostelec, Žitná 626, PSČ 763 14, IČ: 25568736 25519590, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová zn. C 29879 (dále jen „ELISOFT s.r.o.“), mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“). Společnost ELISOFT s.r.o. se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránila.Informativní povinnost použití registračních informací a osobních údajů

 • Objednávka služby EKONOM online vyžaduje při registraci zadání některých dat a osobních údajů.
 • Jednoznačným účelem zpracování těchto údajů je možnost další komunikace s uživatelem, a to v tomto rozsahu:
  • Jméno
  • Příjmení
  • Adresa
  • E-mail
 • Tyto Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme na základě právního titulu Plnění smlouvy - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, na žádost tohoto subjektu údajů.
 • Vámi poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro pověřené pracovníky společnosti ELISOFT s.r.o. a nejsou poskytovány třetím osobám.
 • Spravovaná osobní data podléhají uchování a archivaci dat v souladu se zákony, společnost ELISOFT s.r.o, uchovává osobní data pouze po dobu nezbytně nutnou pro jejich zpracování v souladu s těmito zákony. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech např. zákony o účetnictví, mzdové listy, DPH atd.).
 • Důsledky neposkytnutí údajů: V případě, že subjekt údajů neposkytne výše uvedené osobní údaje v uvedeném rozsahu, nelze dodržet ze strany dodavatele tj. společnost ELISOFT s.r.o. právní titul Plnění smlouvy.
 • Výše uvedené osobní údaje získané od uživatelů (zákazníků) slouží výhradně k účelům společnosti ELISOFT s.r.o. Společnost ELISOFT s.r.o. tyto údaje neprodává, nepronajímá ani jiným způsobem nepředává třetím osobám.
  • Vyjímku tvoří využívání systému pro odesílání obchodních sdělení, který je plně v souladu s GDPR. Aby mohli naši zákazníci plnohodnotně využívat všechny naše produkty a služby, uvádíme pouze jejich e-maily v tomto systému pro odesílání obchodních sdělení. Pomocí tohoto systému odesíláme důležité informace o novinkách a legislativních úpravách výhradně v rámci našich produktů a služeb, a to z právního titulu Plnění smlouvy. Každý zákazník má plné právo zasílání těchto informací ze strany společnosti ELISOFT s.r.o. kdykoliv zrušit (zakázat), a to jednoduchou formou dostupnou v každé odeslané zprávě (odkaz na zrušení odebírání). Přičemž tato požadovaná změna stavu však nikterak negativně nezasáhne do právního titulu klasického plnění smlouvy
 • Společnost ELISOFT s.r.o. činí maximum pro to, aby ochránila data uživatelů před zneužitím, a neposkytuje je třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje z právního titulu Veřejný zájem, výkon veřejné moci, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.
 • Veškeré údaje, které uživatel během své registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
Dodatek k informativní povinnosti
Poskytovatel veřejné cloudové infrastruktury a vztah k nařízení GDPR
EKONOM online je koncovému uživateli poskytována jako služba, která je provozována na veřejné cloudové infrastruktuře společnosti G2 server CZ s.r.o. Tato společnost poskytuje jako Zpracovatel náležitá technická a organizační opatření, aby jako smluvní dodavatel zajistil úroveň zabezpečení odpovídající současnému stavu techniky, ke kterému je zákazník, společnost ELISOFT s.r.o, jako Správce povinen. Společnost G2 server CZ s.r.o. poskytuje veřejně své stanovisko vzhledem k nařízení GDPR.

Systémy pro podporu provozu a vztah k nařízení GDPR
Pro zajištění provozu služby EKONOM online mohou být využívány další podpůrné aplikace a systémy, které ovšem musí splňovat veškeré nařízení vztahující se ke GDPR. Jedná se o systém dohledu na provoz systému, který nepracuje s žádnými osobními údaji uživatelů, ale sbírá pouze data za účelem monitoringu běhu systému. Dále se jedná o již zmíněný systém pro odesílání obchodních sdělení, který ovšem splňuje veškeré náležitosti GDPR.Licenční ujednání společnosti ELISOFT s.r.o.

 • Podle Zákona má každý uživatel (zákazník), jenž poskytl osobní údaje společnosti ELISOFT s.r.o., právo písemně požádat společnost ELISOFT s.r.o. o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm společnost ELISOFT s.r.o. zpracovává a jakým způsobem jsou archivovány. Stejně tak má právo dle nařízení GDPR kdykoliv písemně využít práva na výmaz svých údajů z registru ELISOFT s.r.o.
 • Společnost ELISOFT s.r.o. je jediným nositelem výlučných autorských a majetkových práv ke službě EKONOM online. Služba EKONOM online je chráněna zákony na ochranu autorských práv a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.
 • Samotná služba EKONOM online je neprodejná, uživatel pouze získává licenci k jejímu používání.
 • Licenci smí používat jen vlastník kterému byla přidělena a je nepřenosná na třetí osobu.
 • Předmětem reklamací mohou být jen funkční vlastnosti služby EKONOM online, které jsou jednoznačně specifikovány v dokumentaci služby. Na jiné reklamace týkající se funkčnosti a vlastností služby nemůže být brán zřetel. Předmětem reklamace nemůže být rovněž nesprávné fungování služby způsobené provozováním aplikací třetích stran, které neumožňují řádné souběžné fungování programů. Rovněž nelze reklamovat funkčnost služby EKONOM online pokud je provozován v chybně konfigurovaném počítači nebo špatně nastavené počítačové síti.
 • Společnost ELISOFT s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za škody označené jako vzniklé na základě používání či nemožnosti používání služby EKONOM online, ani za případný ušlý zisk uživatele.
 • Společnost ELISOFT s.r.o. rovněž v žádném případě neodpovídá za správnost a úplnost výstupů, předávaných orgánům státní správy a samosprávy a dalším subjektům.Další ujednání

Registrací souhlasíte s využitím souborů cookie.EKONOM online